www.juridischkantoorgoos.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden

van Juridisch Kantoor mr. J.B.A. Goos, gevestigd en kantoorhoudende te Barnflair West 51, 9561 NE Ter Apel

Artikel 1.           Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Gebruiker: Juridisch Kantoor mr. J.B.A. Goos.

2. Wederpartij: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die met Gebruiker een overeenkomst heeft gesloten dan wel een opdracht heeft verstrekt aan Gebruiker.

3. Opdracht: iedere opdracht tot het verrichten van diensten die tussen opdrachtgever en gebruiker tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die opdracht.

Artikel 2.           Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Gebruiker en Wederpartij, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.

4. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3.           Offertes; totstandkoming en duur van de overeenkomst

1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.

Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Wederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

3. De overeenkomst tussen Gebruiker en Wederpartij komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke (waaronder ook begrepen een langs elektronische weg geplaatste) of mondelinge (telefonische) opdracht bij Gebruiker en de aanvaarding van deze opdracht door Gebruiker. De Wederpartij aanvaardt door zijn schriftelijke of mondelinge verstrekking van de opdracht deze algemene voorwaarden. De Gebruiker is gerechtigd opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 4.           Terbeschikkingstelling van informatie door de Wederpartij

1.De Wederpartij is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Gebruiker overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

2. De Wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Gebruiker ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voorzover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

3. Indien en voorzover de Wederpartij uitdrukkelijk hierom verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.

4. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 5.           Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 6.           Uitvoering van de overeenkomst

1. Gebruiker heeft een inspanningsverbintenis om de opdracht naar beste vermogen uit te voeren. Gebruiker kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. Gebruiker is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht onder eigen verantwoordelijkheid gebruik te maken van gekwalificeerde personen, tenzij uit de opdracht blijkt dat de uitvoering door een bepaalde al dan niet met name genoemde persoon zelf dient te geschieden.

2. Gebruiker kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan de Wederpartij in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien de Wederpartij hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.

Artikel 7.           Intellectuele eigendom

1. Gebruiker behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de door Gebruiker vervaardigde documenten, waaronder bijvoorbeeld contracten, brieven, processtukken. Het auteursrecht blijft hierop onverkort van toepassing. Vermenigvuldiging van (de inhoud van) deze documenten door de Wederpartij en/of derden is niet toegestaan.

Artikel 8.           Honorarium

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen, gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel. Het honorarium van Gebruiker is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

4. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

6. Indien Gebruiker met de Wederpartij een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Gebruiker mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Gebruiker kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen.

7. Gebruiker is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een voorschotnota te zenden aan de Wederpartij, gebaseerd op 50% van de globaal berekende tijd en kosten die aan de opdracht moet worden besteed.

8. Voor zover reeds werkzaamheden zijn verricht c.q. kosten zijn gemaakt, kan de Wederpartij een voorlopige nota worden toegezonden, gebaseerd op de reeds door Gebruiker aan de opdracht bestede tijd en daarvoor gemaakte kosten.

9. De Wederpartij verplicht zich de voorschotnota of voorlopige nota binnen 14 dagen te voldoen. Elke nota wordt als aparte vordering beschouwd.

10. Gebruiker houdt verantwoording bij van de aan de opdracht bestede tijd en kosten.

11. Indien blijkt dat het in rekening gebrachte voorschot op een bepaald moment is verbruikt, kan een nieuwe voorschotnota worden toegezonden.

12. Indien blijkt dat het berekende voorschot meer is geweest dan de door Gebruiker bestede tijd en/of gemaakte kosten, zal het teveel betaalde onmiddellijk aan de Wederpartij worden terugbetaald of na overleg als vooruitbetaling worden geboekt.

Artikel 9.           Betaling

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij in verzuim.De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand; tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

6. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 10.          Reclames

1. Alle reclames terzake van de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de Wederpartij reclameert, danwel binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek aan Gebruiker kenbaar te worden gemaakt door de Wederpartij. De Wederpartij moet aantonen dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken. Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt de Wederpartij geacht de verrichte werkzaamheden en/of facturen te hebben geaccepteerd.

2. Reclames als in het eerste lid bedoelt, schorten de betalingsverplichting niet op.

3. Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Gebruiker de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte tarief, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen

 restitutie naar evenredigheid van door de Wederpartij reeds betaald tarief.

Artikel 11.          Opzegging

1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk en gemotiveerd opzeggen.

2. Alsdan behoudt Gebruiker zijn recht op honorarium voor reeds verrichte werkzaamheden en vergoeding van gemaakte onkosten, welke niet in dit honorarium zijn begrepen.

Artikel 12.          Ontbinding en opschorting

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

- de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

- na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

- de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

-Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

- indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.

2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien Gebruiker op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 

Artikel 13.          Aansprakelijkheid

1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5.Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

6. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

8. Gebruiker is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker.

10. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat de Wederpartij de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij Gebruiker te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen.

11. De Wederpartij is gehouden Gebruiker schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden - daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van de Wederpartij, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van de Wederpartij betrokken zijn - die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Gebruiker ten behoeve van de Wederpartij.

Artikel 14.          Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Indien Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15.          Vervaltermijn

1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van de Wederpartij uit welken hoofde ook jegens Gebruiker in verband met het verrichten van werkzaamheden door Gebruiker in ieder geval na één jaar na het moment waarop de Wederpartij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

 

Artikel 16.          Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 17.          Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn te vinden op de internetsite www.juridischkantoorgoos.nl.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.